Hlavní stránka
Blog Charter Co se děje Ekonomika Historie Kutil Lidé Loděnice Magazín Marketing Moje loď Napsali před Novinky Plavba Právní poradna Představujeme Rádce Sport Technické novinky Technika Test Test použité lodě Videoprohlídka  
 

 

Vídeňský policejní prezident způsobil škodu na jachtě

Dr. Gerhard Pürstl je vídeňským policejním prezidentem a u společnosti Offshore-Boote si v Chorvatsku půjčil motorovou jachtu, na které vznikla škoda. V tomto článku popisuje, jak k tomu došlo a co následovalo.

 

Již léta si pronajímám v Chorvatsku motorové jachty u stejné charterové firmy, dosud k velké spokojenosti. Jachty jsou v dobrém stavu mají pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě i plné havarijní pojištění. Žádný rozumný skipper by se přece nepouštěl do pronajmutí lodě bez smluvního příslibu, že je také loď odpovídajícím způsobem pojištěna. Ačkoliv nikdo nechce při rezervaci myslet na nehodu, řádné pojištění k tomu patří. Tady musím poznamenat, že si jako skipper zpravidla nemůžete nijak ověřit, jestli je pronajatá loď skutečně pojištěna nebo ne, obzvláště pokud je pojištění uzavřeno u nějaké chorvatské pojišťovací instituce. Žádný chartrový kapitán tak ve skutečnosti neví, kdy a za jakých podmínek se pojišťovna může zříct plnění, nebo kdy bude plnit jen omezeně, a už vůbec nikdo neví, jestli pronajímatel včas zaplatil pojistné a jestli je pojistka ještě vůbec platná.

Osobní odpovědnost skippera je hlavním nebezpečím. Skipper odpovídá poškozenému za každou zaviněně způsobenou škodu, a to osobně, bezprostředně a bez omezení horní hranice. Tato právní konstelace se může stát velmi nepříjemnou, zvláště pokud existuje plná pojistná ochrana a zdánlivě je „všechno v pořádku“. Ptáte se: „Proč?“ Pak byste si měli před očima přehrát můj zážitek: Byl překrásný den, začátek června 2014. Připlouval jsem společně se svou devítičlennou posádkou na naší devatenáctimetrové motorové jachtě k hezkému kotvišti, které patří k nejlepším lokalitám na Murteru. Vedle volného místa kotvila již 75 stop dlouhá, takřka nová motorová jachta s maltskou vlajkou. Bohužel se při přistávacích manévrech opřel do přídi naší lodi náhlý prudký poryv větru a nahnal ji na příď druhé jachty. Posádka sousední lodi nepoužila fendry, takže se naše zábradlí na přídi ve tvaru „V“ dotklo druhé lodi pod hranou paluby. My sami jsme sice měli na trupu lodi uvázané fendry, nicméně, jak každý zkušený skipper ví, ochránit horní část vlastního zábradlí je zhola nemožné.

Škoda: jen škrábnutí. Nevěnoval jsem celé věci zpočátku žádnou pozornost, protože kontakt našich lodí byl sice zpozorován jedním ze členů mé posádky, ale z naší lodi nebylo na sousední jachtě znatelné žádné poškození. Ani posádka druhé lodi nezpozorovala žádnou škodu a naše jachta nebyla poškozena vůbec. Teprve o hodinu a půl později mě skipper sousední jachty (Švýcar s bydlištěm v Monaku) požádal, abych přišel na jeho palubu, a ukázal mi na přídi vodorovný přerušený škrábanec, který prý pocházel z tohoto manévru. Škrábanec byl v celkové délce mezi 2 a 3 metry dlouhý a místy určitě tak hluboký, že se nedal jednoduše vyleštit. Protože se nacházel ve výšce našeho relingu, zdála se mi příčina škody prokazatelná, takže jsem okamžitě navrhl, aby se škoda nahlásila na kapitanátu. Druhý skipper chtěl nejprve věc vyřešit soukromým záznamem o škodě, já jsem ovšem trval na úředním záznamu, na policejním protokolu. Ukázalo se, že to nebude tak snadné, protože kapitán přístavu nebyl ochotný kvůli „směšnému škrábnutí“ vůbec celý průběh zapsat na papír. Až poté, co jsem neustoupil a poukázal na to, že pokud chybí policejní protokol, jedná se v Chorvatsku o porušení povinnosti, které vede k osvobození pojišťovny od plnění u pojištění odpovědnosti za škodu, a demonstrativně naznačil, že si celý rozhovor nahrávám na mobil, odhodlal se kapitán k vyhotovení protokolu. Jako popis škody byl v protokolu poznamenán škrábanec na laminátovém trupu. Pak jsem si ještě mobilním telefonem udělal dvě fotografie onoho škrábnutí. Na konci naší cesty jsem předal protokol o škodě u pronajímatele naší jachty a dodal také elektronické fotografie škody. Je dobré být pojištěný (proti odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám), myslel jsem si a vypustil jsem případ z hlavy.

Pozdější překvapení: skoro o 10 měsíců později mě neočekávaně kontaktovala chorvatská pojišťovna a žádala mě o případné další fotografie a přesnější popis škody. Vyhověl jsem tomu požadavku a duševně opět odložil případ „ad acta“.

Začátkem května 2015 mi zavolal skipper druhé lodi a stěžoval si, že sice pojišťovna škodu uznala, ale je v prodlení s vyplácením pojistné sumy, a proto se teď musí obrátit na mě. Prý již nechal škodu opravit v sardinské loděnici, uhradil celou částku a nyní trval na náhradě. Řekl jsem mu, že na svého pronajímatele zatlačím, aby uspíšil vyřizování škodní události, byl jsem ale zaražen, že byla najednou řeč o škodné částce přes 30 000 euro. To už je přece suma, u které se i právník při vědomí zásadní osobní odpovědnosti toho, kdo škodu způsobil, snadno zakucká. Díky bohu jsem již mnoho let věrným zákazníkem pojišťovny Yacht-Pool GmbH, nejen jako vlastník soukromé lodi, ale i jako charterový skipper. Kontaktoval jsem okamžitě pana Dr. Friedricha Schöchla, který je autorem pojištění odpovědnosti skippera a taky šedou eminencí Yacht-Poolu. Ten mě ihned uklidnil a potvrdil, že Yacht-Pool v případě, že chorvatská pojišťovna nebude plnit, nebo nebude plnit v plné výší, nastoupí subsidiárně místo ní, protože jsem přece v dostatečné míře pojištěn jako skipper pro případ odpovědnosti za škodu. Dr. Schöchl se také okamžitě osobně zasadil u mého pronajímatele o to, aby vyvinul odpovídající tlak na svého chorvatského pojišťovatele za účelem urychleného vyřízení škodní události.

Díky bohu: Pojištění odpovědnosti skippera

Začátkem června 2015 mi poškozený skipper poslal nabídku chorvatské pojišťovny na náhradu škody ve výši 3700 Euro a požádal mě o stanovisko. To jsem mu samozřejmě nemohl dát, neboť jsem neměl pražádné informace o celém rozsahu škody, nikdy jsem neviděl předběžný rozpočet nákladů, nebyla mi dána příležitost k žádným opatřením za účelem zajištění důkazů, byl jsem jednoduše konfrontován s účtem za již opravenou loď a nabídkou pojišťovny. Přirozeně jsem odpověděl, že kvůli nedostatku informací o skutkovém stavu nemůžu žádné stanovisko poskytnout.

Řešení problému díky správnému pojištění

Údajně byla škoda za 40 000 euro. Již na konci června ode mě maltská firma, zastoupená vídeňským advokátem, požadovala, abych uznal škodnou sumu dosahující takřka 40 000 euro, jinak budu zažalován u mého místně příslušného soudu ve Vídni. Požadavek byl podepřen naprosto neprůkazným italským účtem za opravu. Více než nepříjemná a „multinárodní“ situace: místem nehody Chorvatsko, druhým účastníkem nehody Švýcar se sídlem v Monaku, vlastníkem poškozené jachty je firma z Malty, sídlo loděnice, kde proběhla oprava, v Sardinii, pojišťovatel se sídlem v Chorvatsku a příslušný soud je ve Vídni.

Nebyrokratický servis pro zákazníky. Kontaktoval jsem okamžitě pana doktora Schöchla, který mě bez většího přemýšlení ujistil, že záležitost vyřídí i co do procesní stránky se svými právníky a na vlastní náklady; prý má nakonec sám jako poskytoval pojištění skippera zájem na tom, aby své zákazníky chránil před takovými nepříjemnostmi. Skutečně se mi za pár dní ozval právník Yacht-Poolu a potvrdil mi, že byl pověřen, aby mě zastupoval. Již o několik týdnů později se mi opravdu doma zatřepotala žaloba na náhradu škody ve výši, kterou hrozili, to znamená bezpodmínečný platební rozkaz obchodního soudu ve Vídni jakožto námořního soudu, proti kterému podal můj advokát odpor. Jako důsledek toho nařídil soud jednání a prostřednictvím mého právníka bylo chorvatské pojišťovně oznámeno, že dochází ke sporu. Pořád ještě nepříjemná situace byla se stále stejně spolehlivým Yacht-Poolem za zády daleko klidněji snesitelná, než kdybych jí byl vystaven sám.

Rád budu o konci této záležitosti informovat a rád bych ovšem dal všem charterovým skipperům, nebo těm, kteří se jimi chtějí stát, následující rady:

Nikdy se nepouštět do charteru bez smluvního přislíbení dostatečného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a plného havarijního pojištění. Pronajímatel totiž nakonec odpovídá za to, co je zakotveno ve smlouvě.

Nikdy nezapomínat na dodatečnou ochranu pojištění skippera. Protože toto pojištění nastupuje ve chvíli, kdy pojišťovatel z odpovědnosti za škodu nemusí plnit, anebo (např. z důvodu úpadku) plnit nemůže. Mimoto nabízí například Yacht-Pool také ochranu pro škody způsobené z hrubé nedbalosti, neboť většinou jsou tyto škody pojišťovnou u charterových jachet vyloučeny – a přitom škoda z hrubé nedbalosti nastane velmi snadno (přehlédnutí mělčin, špatné zakotvení nebo podcenění počasí) a člověk může být náhle konfrontován s pohledávkou ve výši milionů.

Při každé události na moři, která vede k újmě na zdraví nebo věcným škodám, v každém případě trvat na sepsání úředního protokolu příslušným kapitánem přístavu. Bez úředního záznamu se může pojišťovna zpravidla osvobodit od plnění. Nenechte se odbýt, nahrajte si odmítnutí sepsat škody.

 

Překlad: Michaela Dvorská a Tomáš Kapička z materiálů, které poskytl časopis ocean7.at a Yacht-Pool

 DÁLE JSME NAPSALI 
title

Rizika při rekreačním jachtingu 1

Právní poradna | Tomáš Kapička
title

Rozhovor s Dr. Schöchlem

Právní poradna | Tomáš Kapička