Hlavní stránka
Blog Charter Co se děje Ekonomika Historie Kutil Lidé Loděnice Magazín Marketing Moje loď Napsali před Novinky Plavba Právní poradna Představujeme Rádce Sport Technické novinky Technika Test Test použité lodě Videoprohlídka  
 

Právní poradna: Rizika pro charterové skipery

Opakování je matkou moudrosti

V dnešním seriálu o rizicích při charteru jachet najdete stručné shrnutí všech dosud zmíněných témat v MyBoat 5-9/2015. Tento souhrn zařazujeme na základě reakcí čtenářů.

 

Hned na úvod se podívejme na závěry analýzy, kterou v oblasti pojištění chartrových jachtařů uskutečnila pojišťovna Yacht-Pool a dodejme, že v tomto i všech dříve zveřejněných textech se zabýváme pouze situací, kdy se skiper plaví na legálně provozované chartrové jachtě a dodržuje zákony země, v jejíchž vodách se plaví.

 

Z analýzy vyplývá, že:

Neexistuje dostatečná literatura, která by rozebírala konkrétní rizika v rekreační plavbě, přitom jsou tato rizika i případné posuzování zavinění škod velmi specifické a rizika v rekreační plavbě nelze posuzovat optikou soukromého pojištění osob, ani automobilů.

Obecně platí, že jachtaři, pronajímající si lode, mají sklon rizika při charteru podceňovat. Převládá názor, že „člověk je ve všech oblastech běžného života, ke kterému rekreace a tedy i jachting patří, soukromě pojištěn proti odpovědnosti za škodu“ a v nejhorším případě přijde o kauci za pronajatou jachtu, která se ovšem dá pojistit a tím je riziko zcela eliminováno. Oba názory jsou zásadně nepravdivé a jednoznačně platí, že skipper odpovídá za škody, které zaviní, neomezeně a navíc celým svým současným i budoucím majetkem. Pro zmírnění případných následků svých chyb může použít různá pojištění, pokud je on nebo jachta má a jsou dostatečně funkční.

Rozhodně platí, že skiper, který se bude spoléhat na nesprávný, avšak značně rozšířený názor, může v nejhorším případě skončit osobním bankrotem, neboť málokterý skiper je schopen uhradit miliony EUR, které po něm skutečně mohou být požadovány za případné zaviněné škody.

Znovu tedy uveďme, že výše kauce NENÍ horní hranicí ručení skippera za škody, které zaviní.

A jak zmírnit dopady škod, které by mohl skipper při plavbě způsobit? Kvalitním a funčním pojištěním.

Každá legální chartrová jachta, jejíž provozovatel dodržuje zákony země, ve které se jachta plaví, by měla mít pojištění, které v ideálním případě ochrání skipera před povinností uhradit způsobenou škodu nad rámec kauce. Avšak reálná možnost skipera ověřit podmínky a platnost takového pojištění je minimální.

Přitom o eventuální plnění za škody, které skipper způsobí jiným, bude rozhodovat soud a odpovědnost skipera je nesporná! Ochráněn by měl být pojištěním jachty, pokud však toto bude z jakéhokoli důvodu nedostatečné, bude muset skiper sáhnout do vlastní peněženky a škody uhradit. Následně by mohl požadovat náhradu na provozovateli, pokud by nesl vinu za nedostatečné pojištění jachty, ale jestliže ten zkrachuje (což je v případě požadavku hradit škodu ve výši milionů EUR velmi pravděpodobné), skiper zůstane v povinnosti hradit škodu sám a bez pomoci, nemá-li uzavřeno vlastní speciální pojištění odpovědnosti za škody v jachtingu. Většina standardních pojistek totiž jachting vůbec nekryje. Týká se to jak odpovědnosti za škody, tak pojištění léčebných výloh, které sice bývá běžnou součástí doplňkových služeb u platebních karet, ale jachting je většinou ve výlukách, proto je taková pojistka nepoužitelná.

Dalším velkým rizikem je pro skipery pojem “škoda, kterou skiper způsobí”, protože pokud ji způsobí tím, že nevěnuje dostatečnou pozornost provozu jachty a tedy se plně nevěnuje povinnostem skipera s řádnou péčí, může se jednat o škodu způsobenou hrubou nedbalostí. A škody způsobené hrubou nedbalostí nekryje žádné standardní pojištění jachty ani doplňkové pojištění kauce! Subjektivní vnímání pojmu hrubá nedbalost je u skiperů často blíže pojmu úmyslně způsobené škody, ale v případě pojistné události bude o výkladu pojmu hrubá nedbalost rozhodovat názor pojišťovny, resp. soudu a ten může za naplnění tohoto pojmu považovat i pouhé opuštění jachty na kotvě. Proti škodám způsobeným hrubou nedbalostí poskytne ochranu již zmiňované speciální pojištění odpovědnosti skipera.

Standardní škody do výše kauce, ke kterým může dojít při provozu jachty kryje specializované pojištění kauce, ale je vhodné věnovat pečlivou pozornost podmínkám, protože např. plachty mohou být u některých pojišťoven ve výlukách z plnění, stejně tak jako účast na regatách apod. Jak vyplývá z analýzy zpracované specializovanou jachtařskou pojišťovnou Yacht-Pool, na trhu s pojistnými produkty se nabízejí pojištění, která jsou s minimálními změnami odvozena z oblasti osobních vozů pro jachty, ale protože výchozí situace pro vyhodnocení rizik je zcela odlišná, může se takové pojištění jachet minout cílem. Tím více jsou potom postiženi charteroví skipeři, kteří sami nejsou pojištěnci, ale v roli nájemců jsou pouze připojištěnými osobami v pojistkách charterové (pronajaté) jachty. Pro běžného charterového skipera, který tráví na jachtě 1-3 týdny ročně je velmi těžké nebo zcela nemožné posoudit, jestli jsou v rámci uzavřené charterové smlouvy dostatečně pojištěni.

Všechna tato rizika je možné znatelně zmírnit díky vhodnému pojištění chartrových skipperů, případně kombinací více produktů pojištění. Myslíme si, že právě v oblasti pojištění rekreačního jachtingu jsou potřeba specialisté, kteří s dostatečnou znalostí prostředí vyvíjejí speciální pojišťovací produkty a vypracovávají koncepty na míru střižené zvláštním rizikům. Účelem těchto snah je zajistit co největší ochranu, a tudíž největší možnou minimalizaci finančních rizik všech zúčastněných a tím i maximální spokojenost jak charterových jachtařů, tak provozovatelů lodí.

 

 DÁLE JSME NAPSALI 
title

Rizika při rekreačním jachtingu

Právní poradna | Michaela Dvorská
title

Hrubá nedbalost

Právní poradna | Michaela Dvorská